Zaznacz stronę

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Produkty oferowane na stronie są sprzedawane są przez JPF Paweł Forlicz, adres:

 1. ul. Nad Jeziorem 45, 43-100 Tychy

  Kontakt mailowy: olga@dogzone.info

 

 1. Podstawowe pojęcia

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy
 • Klient/Użytkownik – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/ów, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, zwany dalej także Użytkownikiem
 • Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Produkt – jest to produkt oferowany przez Sprzedawcę na stronie, który może być przedmiotem umowy sprzedaży
 • Produkt elektroniczny –treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości Materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video),
 • Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży
 • Trwały nośnik- oznacza materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwala na dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas niezbędny do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci

 

 1. Najważniejsze informacje dot. umowy sprzedaży
 2. Warunki realizacji umowy sprzedaży określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.
 3. Ceny są cenami brutto.
 4. Umowa sprzedaży produktu elektronicznego zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej płatności. Po zawarciu umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki.

 

 • Zasady zakupu produktu
 1. Zamówienia produktu może być dokonywane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Płatność za produkt można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego
 3. Płatność należy dokonać w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w wyżej wymienionym terminie zamówienie będzie anulowane.
 4. W celu zakupu produktów należy:
 • wybrać produkt, który chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie poprzez kliknięcie „dodaj do koszyka”,
 • kliknąć przycisk „przejdź do płatności”,
 • podać wymagane informacje w polach oznaczonych gwiazdką,
 • przed zaakceptowaniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany produkt,
 • po zapoznaniu się z ww. informacją o zamówieniu, Klient powinien potwierdzić, że składa zamówienie poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę”,
 • Klient dokonuje płatności za zamówienie przelewem tradycyjnym.

Zakładanie Konta Użytkownika

NIE DOTYCZY

 

Termin realizacji umowy

 1. Kontakt mailowy z Użytkownikiem nastąpi niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 72 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności celem ustalenia harmonogramu zajęć.

 

 1. Odstąpienie od umowy

 

 1. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu, z zastrzeżeniem ust. 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.


Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?

 1. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której:
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

 1. Zasady wnoszenia reklamacji:
 2. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkt.
 3. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą zakupionego produktu.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy).
 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz Przedsiębiorców działających na prawach konsumenta) rozpatruje reklamacje, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.
 7. Do odpowiedzialności za jakość produktu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dot. rękojmi.

 

 • Warunki techniczne:
 1. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Aby uzyskać dostęp do zakupionego produktu elektronicznego, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu oraz konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej. Zakupiony produkt jest w formacie PDF* i xlsx*. Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki. W celu skorzystania z produktu – webinaru – niezbędny jest dostęp do przeglądarki obsługującej Zoom software (www.zoom.us) na komputerze/tablecie/telefonie ze sprawnymi głośnikami. Dodatkowo zaleca się posiadanie mikrofonu. 

 

 • Postanowienia końcowe:
 1. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
 • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
 • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 • powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
 • skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.
 2. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
JPF Paweł Forlicz, adres: ul. Nad Jeziorem 45, 43-100 Tychy

Adres e-mail: olga@dogzone.info

 

Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia*……. następującej rzeczy*……………….

*……………………………(imię i nazwisko),

*……………………………(adres konsumenta)

 

*… ………………..(podpis o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data *…………………………………………………

*uzupełnić